مراحل دريافت وام دانشجويي

دانشجويان متقاضي وام تحصيلي براي دريافت وامهاي دانشجويي بايد مراحل زير را طي نمايند:

1- تشكيل ژرونده:

- دانلود فرم تعهد محضري و مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي همراه ضامن خود  با توجه به شرايط ضامن كه در سايت آمده است

- كپي حكم كارگزيني ضامن

گواهي كسر از حقوق از طرف اداره ضامن خطاب به اداره رفاه دانشجويان كل كشور

- دانشجويان روزانه بايد حساب عابر بانك تجارت به نام خودشان باز نمايند

- دانشجويان شبانه نيازي به حساب بانكي ندارند و وام آنان به حساب شهريه واريز خواهد شد

 

2- درخواست وام براي هر ترم:

پرنمودن درخواست وام در سايت اداره رفاه براي هر ترم در 10 روز شروع نيمسال طبق تقويم آموزشي

 

اداره رفاه و خدمات دانشجويي

 

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 
Powered By : Hosseini