آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز

آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز

 

 

در اجراي بند 2 ماده 2 آيين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي مصوب جلسه 387 مورخ 6/9/75 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور برقراري تسهيلات ويژه آموزشي براي دانشجويان ممتاز در مقطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه‌اي (پزشكي و دامپزشكي) اين آيين نامه تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود:

 

ماده 1 ـ‌ دانشجوياني كه مي‌توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره‌مند شوند، عبارتند از:

الف ـ برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور.

ب ـ برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنوان پذيرش دانش آموزان برگزيده در دانشگاهها بدون شركت در آزمون سراسري)

ج ـ برگزيدگان جشنواره‌هاي خوارزمي با معرفي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.

تبصره 1 ـ برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف، كساني هستند كه مجموع نمرات اكتسابي آنها در آزمون سراسري حداقل دو و نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آزمايشي مربوط بالاتر باشد.

تبصره 2 ـ دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي الف تا ج باشند اما به دليل داشتن ويژگيهاي استثنايي به تشخيص گروه آموزشي مربوط و تأييد شوراي آموزش دانشگاه دانشجوي ممتاز شناخته شوند، از سوي دانشگاه به شورا معرفي مي‌‌شوند تا پس از بررسي و تأييد شورا بتوانند از مزاياي اين آيين نامه بهره‌مند شوند.

 

ماده 2 ـ در هر يك از دانشگاهها معاونت آموزشي عهده دار انجام كليه امور مربوط به استعدادهاي درخشان در آن دانشگاه است و در صورت ضرورت، دانشگاه مي‌تواند نسبت به تأسيس دفتر ويژه استعدادهاي درخشان در حوزه معاونت آموزشي اقدام نمايد.

 

ماده 3 ـ براي نظارت بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي ممتاز، دانشگاه يكي از اعضاي هيأت علمي داراي مرتبه استادياري و بالاتر را به عنوان استاد مشاور وي تعيين مي‌نمايد.

تبصره ـ حق الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضي توسط دانشگاه تعيين و پرداخت مي‌شود.

 

ماده 4 ـ دانشجوي ممتاز مي‌تواند برخي از دروس عمومي و پايه را بنا به پيشنهاد استاد مشاور و تأييد مدير گروه آموزشي مربوط، بدون شركت در كلاس، در ابتداي نيمسال تحصيلي امتحان دهد  اين دروس جزء حد نصاب واحدهاي دانشجو در آن نيمسال تحصيلي منظور نمي‌گردد.

 

ماده 5 ـ ‌دانشجوي ممتاز مي‌تواند با تأييد استاد مشاور، برخي از دروس مورد علاقه خود را با معرفي دانشكده محل تحصيل خود در دانشكده يا دانشگاه ديگري بگذارند. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظف به ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي به اين دانشجويان هستند.

 

ماده 6 ـ بنا به تشخيص استاد مشاور و تأييد مدير گروه آموزشي مربوط، دانشجوي ممتاز مي‌تواند برخي از دروس اصلي و تخصصي را به طور اختصاصي زير نظر استاد مربوط بدون حضور در كلاس بگذراند.

 

ماده 7 ـ دانشگاه مي‌تواند به منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان ممتاز، نسبت به تشكيل كلاس ويژه با تعداد كمتر از حد نصاب براي آنان اقدام نمايد.

 

ماده 8 ـ به منظور استفاده مطلوب دانشجويان ممتاز از متون خارجي، دانشگاه نسبت به برگزاري كلاسهاي ويژه آموزش زبان خارجي براي اين دانشجويان اقدام مي‌نمايد.

 

ماده 9 ـ‌ دانشجوي ممتاز در هر نيمسال تحصيلي مي‌تواند با تأييد استاد مشاور، حداكثر تا 27 واحد درسي انتخاب كند.

 

ماده 10 ـ‌ دانشگاه موظف است تمهيدات لازم را براي شركت دانشجويان ممتاز در كنفرانس‌هاي علمي و كارگاههاي آموزشي داخلي فراهم نمايد.

 

ماده 11 ـ دانشگاه در اختصاص امكاناتي مانند بورس تحصيلي ، كمك هزينه تحصيلي ، خوابگاه ، بن خريد كتاب، استفاده از كتابخانه ها و آزمايشگاهها و ... بايد براي دانشجويان ممتاز تسهيلات ويژه قائل شود.

 

ماده 12 ـ‌ دانشگاه مي‌تواند با درخواست دانشجوي ممتاز براي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي پس از تأييد استاد مشاور موافقت نمايد.

تبصره ـ مقررات تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي طي دستورالعمل جداگانه‌اي ابلاغ مي‌شود.

 

ماده 13 ـ  چنانچه ميانگين نمرات  دانشجو در دو نيمسال متوالي يا متناوب از 17 كمتر باشد، او نمي‌تواند از تسهيلات اين آيين نامه استفاده كند. در اين صورت مطابق مقررات معمول به تحصيل خود ادامه خودهد داد.

 

ماده 14 ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دانشگاهها حسب مورد ، براي استفاده دانشجويان ممتاز از امكانات مراكز اطلاع رساني، مؤسسات پژوهشي ، باشگاه دانش پژوهشان جوان و ... اقدامات لازم را معمول مي‌دارند.

 

ماده 15 ـ‌ وزارت فرهنگ و آموزش عالي از محل اعتبارات متمركز خود بودجه اي را به نسبت تعداد دانشجويان ممتاز دانشگاهها به آنها اختصاص مي‌دهد.

 

 ماده 16 ـ اين آيين نامه در 16 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 5/11/77 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجراست.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۲۰
 
Powered By : Hosseini